Cambodia Footwear Association July 2022 newsletter

by | Dec 8, 2022 | CFA Update

ព្រឹត្តិបត្រពត៍មានពីសមាគមស្បែកជើងកម្ពុជា ចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ២០២២។

Cambodia Footwear Association 2022 July Newsletter.

柬埔寨鞋業商會2022年7月份會務簡報